Diriginti

Clasa pregătitoare A – Petruț Ioana

Clasa pregătitoare B – Laza Cohut Cristina

Clasa I A – Avram Alina Ionela

Clasa I B – Ignat Andreea

Clasa a II-a A – Mirăuță Florența

Clasa a II-a B – Nohai Carmen

Clasa a III-a A – Mutu Cristina

Clasa a III-a B – Ionel Antonița

Clasa a IV-a A – Darandoi Angela

Clasa a IV-a B – Popescu Roxana

Clasa a V-a A – Chioacă Daniela

Clasa a V-a B – Lupu Magdalena

Clasa a VI-a A – Andrei Petronela

Clasa a VI-a B – Amariei Cosma Sorin

Clasa a VII-a A – Sasu Maria Cătălina 

Clasa a VII-a B – Pricop Iustinian

Clasa a VIII-a A – Afloarei Anca

Clasa a VIII-a B – Verman Ioana