REINSCRIERI / INSCRIERI GRADINITA 2019-2020

ANUNȚ REÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ

Vă anunțăm că etapa de reînscrieri a copiilor aflați deja în grupele de grădiniță se va desfășura în perioada 06.05 – 17.05.2019, ora 12:00

ANUNȚ ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ

 Prin prezenta vă informăm că la Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamț  înscrierea copiilor în grădinițe va avea loc în perioada

 • 20.05.2019 – 06.06.2019, în intervalul orar 08:00 – 16:00
 • 07.06.2019, în intervalul orar 08:00 – 12:00

Documente necesare înscriere

 • Copie certificat naștere copil;
 • Copie carte identitate părinți;
 • Adeverință de salariat părinte (cel puțin unul dintre părinți) pentru program prelungit;
 • Aviz epidemiologic (vaccinări) de la medicul de familie;
 • Dosar plastic.

 

Concurs 0,5 norma ingrijitor

ANUNŢ

concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual de execuție, temporar vacant, de îngrijitor, cu ½ normă

Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, str. Progresului nr. 108, Jud. Neamț, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual de execuție, temporar vacant, de îngrijitor, cu ½ normă.
Pentru a ocupa un post contractual vacant/rezervat candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
– studii generale
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț;
b) copia actului de identitate, a certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (fila din Revisal care să ateste vechimea după ianuarie 2011);
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele de concurs se vor depune la Secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț, în perioada 29.01.2019 – 04.02.2019, între orele 8,30 – 15,30.
Concursul va consta în următoarele etape: – selecţia dosarelor
– proba scrisă – 100 puncte
– proba practică – 100 puncte
– interviu – 100 puncte
Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț din strada Progresului nr. 108, persoana de contact – Beșu Monica – tel. 0233211582.

Calendarul concursului de ocupare a postului de îngrijitor:

1 Selecţia dosarelor de înscriere 05.02.2019 (afişare până la ora 16,00)
Contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 06.02.2019 (până la ora 16,00)
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 07.02.2019 (până la ora 16,00)
2 Proba scrisă 13.02.2019, ora 10,00
Afişarea rezultatelor probei scrise 13.02.2019 (până la ora 16,00)
Contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 14.02.2019 (până la ora 12,00)
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 14.02.2019 (până la ora 16,00)
3 Proba practică 15.02.2019, ora 11,30
Afişarea rezultatelor probei practice 15.02.2019 (până la ora 14,00)
4 Interviu 15.02.2019, ora 14,00
Afişarea rezultatelor interviului 15.02.2019 (până la ora 16,00)
Contestaţii cu privire la rezultatul interviului 18.02.2019 (până la ora 12,00)
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 18.02.2019 (până la ora 16,00)
5 Afişarea rezultatelor finale 18.06.2019, ora 16,00
Notă:
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Proba practică este eliminatorie, punctajul minim obţinut fiind 50 puncte.

DIRECTOR,
Prof. Iordache Ioana Roxana

Bibliografie pentru examenul ocupare a postului de îngrijitor

1. Ordin nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7;
3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.247-252, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica pentru examenul ocupare a postului de îngrijitor

1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ.
2. Noţiuni fundamentale de igienă.
3. Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.

DIRECTOR,

Prof. Iordache Ioana Roxana

Inscriere gradinita 2018

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ COPII NOU VENIȚI

 1. GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ( program 8,00 – 16,00)

 • CERERE DE ÎNSCRIERE ( eliberată de unitatea de învățământ la momentul înscrierii )
 • CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL – copie xerox
 • C.I. PĂRINȚI – copie xerox
 • ADEVERINȚĂ DE SALARIAT PENTRU CEL PUȚIN UN PĂRINTE ( dacă nu există adeverință de salariat se va depune o declarație din care să reiasă că părintele realizează venituri necesare pentru achitarea contravalorii mesei zilnice )
 • AVIZ EPIDEMIOLOGIC ( eliberat de medicul de familie)
 • DOSAR PLASTICAT

 2. GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ( program 8,00 – 12,00)

 CERERE DE ÎNSCRIERE ( eliberată de unitatea de învățământ la momentul înscrierii )

 • CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL – copie xerox
 • I. PĂRINȚI – copie xerox
 • AVIZ EPIDEMIOLOGIC ( eliberat de medicul de familie)
 • DOSAR PLASTICAT

REAMINTIM CĂ ÎNSCRIERILE LA G.P.P – G.P.N. ,,DANIELA CUCIUC,, ȘI G.P.P. ,,FLOARE DE COLȚ,, SE VOR DERULA ÎN PERIOADA 21.05 – 08.06.2018 LA SEDIUL ȘCOLII GIMNAZIALE ,,DANIELA CUCIUC,,  DIN STR. PROGRESULUI NR. 108.

 Director,

Prof. Iordache Ioana Roxana

Concurs bucatar

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,Daniela Cuciuc”, MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ

În baza HG nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

SCOATE LA CONCURS:

1 post vacant muncitor-bucătar

 Cerințe generale privind ocuparea postului:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 1. Cerințe specifice privind ocuparea postului de muncitor-bucătar:
 • studii medii de specialitate/profesionale/calificare,în domeniu;
 • abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
 • abilităţi pentru munca în echipă;
 • răspunde de inventarul încredinţat;
 • disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end;
 • efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere;
 • cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 • cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI;
 • domiciliul în Piatra-Neamţ.
 1. Tematică:
 • modul de preparare al supelor, ciorbelor şi borşurilor (pag.119-137 inclusiv,pag.145-172 inclusiv) Reţetar

      – Tip pentru preparate culinare;

 • modul de preparare al mâncărurilor din legume cu carne de pasăre, porc şi vită (pag.286-423 inclusiv)

      Reţetar – Tip pentru preparate culinare;

 • noțiuni fundamentale de igienă;
 • securitate şi sănătate în muncă și PSI
 1. Bibliografie:
 2. O.M.S. 1955/1995 – Norme generale de igienă.
 3. O.M.S. 976/1998 pentru aprobarea normelor de igienă privind protecţia, prelucrarea, depozitarea,

            păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor

 1. Reţetar –Tip pentru preparate culinare (se găseşte la adresa https://www.scrib.com/  

            doc/147366154/Retetar-tip-pt-preparate-culinare-1982)

 1. Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Şcolii Gimnaziale Daniela Cuciuc, Municipiul Piatra-Neamţ, în perioada 10 – 23 octombrie 2017 (inclusiv), între orele 10.00-14.00 și va cuprinde obligatoriu următoarele documente:  
 2. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4.  Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. Copia carnetului de muncă/ adeverinţă REVISAL sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în original;
 6. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 8. Curriculum vitae (Europass);

         Dosar cu şină.

      Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului, în copie.

 1. Date concurs:
 • Depunerea dosarelor candidaților – 10 – 23 octombrie 2017 (inclusiv)
 • Selecția şi validarea dosarelor –24 octombrie 2017;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor – 24 octombrie 2017 ora 15,00 la sediul Şcolii Gimnaziale Daniela Cuciuc, municipiul Piatra Neamţ;
 • Proba scrisă – 01 noiembrie 2017, ora 09.00, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Afișarea rezultatelor probei scrise – 01 noiembrie 2017, ora 14,00 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Contestaţii proba scrisă – 01 noiembrie 2017, între orele 14,30-16,00 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor – 02 noiembrie 2017, ora 08,30 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Proba practică – 02 noiembrie 2017, ora 09.00 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Afișarea rezultatelor probei practice – 02 noiembrie 2017, ora 12,00 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Contestaţii proba practică – 02 noiembrie 2017 între orele 12,30-13,30 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor – 02 noiembrie 2017 ora 14,00 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Interviu – 02 noiembrie 2017, ora 14.00, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Afișarea rezultatelor – 02 noiembrie 2017 ora 15,30 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Contestaţii interviu – 02 noiembrie 2017 între orele 15,30-16,30 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor –03 noiembrie 2017 ora 08,30 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Afișarea rezultatelor finale – 03 noiembrie 2017 ora 12,00 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Punctajul minim necesar pentru a fi declarat admis la o probă este de 50 puncte.
 1. Date contact

     Alte informații suplimentare se pot obține de la secretariatul Şcolii Gimnaziale Daniela Cuciuc, Municipiul Piatra Neamţ, telefon 0233/211582, secretar şef Beşu Monica, secretarul comisiei de concurs sau de pe site-ul unităţii şcolare.

 DIRECTOR,

Prof. Iordache Ioana Roxana

Mesaj început an şcolar 2017-2018

Distinşi dascăli, iubiţi elevi, stimaţi părinţi,

După o vacanţă binemeritată, pe 11.09.2017, ora 09.00, marcăm începutul unui nou an şcolar, cu o semnificaţie deosebită pentru toţi cei care trec pragul Şcolii Gimnaziale “Daniela Cuciuc”, cuprinşi de dorinţa cunoaşterii şi a acumulării de cât mai multe deprinderi utile pentru viaţa de zi cu zi.
Bucuria de acum să ne însoţească permanent şi acest început, privit cu emoţie, poate cu teamă, dar sigur şi cu speranţă, va deschide un drum al realizărilor temeinice.

Dragi elevi, vă doresc să vă îmbogăţiţi în cunoaştere, bunătate şi respect, valori pe care, dobândindu-le, le veţi folosi întreaga viaţă.

Stimaţi părinţi, vă invit să devenim adevăraţi parteneri în susţinerea educaţiei copiilor dumneavoastră şi a elevilor noştri, educaţie care să fie încununată cu rezultate de care să fim mândri.

Dragi colegi profesori, vă mulțumesc pentru dăruirea voastră, pentru profesionalismul de care dați dovadă an de an și vă urez să fiți sănătoși, puternici și răbdători pentru ca împreună să ducem acești copii pe o treaptă mai sus, pe o treaptă a performanțelor.

Aceleaşi mulţumiri și urări le adresez întregului personal didactic-auxiliar şi nedidactic care depune toate eforturile ca această instituţie să funcţioneze, să fie curată și primitoare.
Tuturor vă doresc un an cu împliniri şcolare şi profesionale, bucurii şi gânduri frumoase!

Să ne dea Dumnezeu un an școlar bun!

Director,
Prof. Ioana Roxana IORDACHE

Anunt post administrator

ANUNȚ

          ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DANIELA CUCIUC,, PIATRA NEAMȚ, ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU 1 NORMĂ CU CONTRACT DE MUNCĂ PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ în data de 03.08.2017 ORA 9,00
LA SEDIUL UNITĂȚII
           Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conf. art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare:
      a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
      b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
      c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
      d) are capacitate deplină de exercițiu;
      e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
      f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
      g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

          Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
      • nivelul studiilor – studii medii (absolvenți cu diplomă de bacalaureat și calificare în domeniul specific postului);
      • cunoştinţe foarte bune de utilizare şi operare PC şi a softurilor specifice;
      • cunoştinţe de accesare platformă SEAP;
           Probele de concurs sunt următoarele:
      • selecția dosarelor de concurs
      • probă scrisă
      • probă practică – utilizarea PC-ului
      • interviu

          Candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor trei probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

FIŞA CADRU
A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU

          În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………, de ………………………., se încheie astăzi, …………., prezenta fişă a postului.
           Numele şi prenumele: ……………………………………….
           Specialitatea: ……………………….
           Denumirea postului: ADMINISTRATOR PATRIMONIU
           Decizia de numire: ……………………………………..
           Încadrarea: ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU STUDII MEDII
           Cerinţe:
     • Studii: MEDII
     • studii specifice postului: DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ȘI CALIFICARE ÎN DOMENIUL SPECIFIC POSTULUI
     • vechime:
           Relaţii profesionale:
      • ierarhice de subordonare: director, director adjunct;
      • de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
      • de reprezentare a unităţii şcolare.
          I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
      1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
      1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.
      1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ.
      1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ.
      1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine.
          2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
      2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.
      a) Întocmeşte planul de activităţi a compartimentului şi îl prezintă spre aprobare conducerii unităţii, în care cuprinde sarcinile fiecărui angajat, programul de lucru şi modul cum evaluează activitatea acestora ( indicatori de performanţă);
      b) Monitorizează permanent îndeplinirea exemplară a sarcinilor personalului din subordine, conform criteriilor de evaluare prevăzute în fişa postului;
      c) Se preocupă pentru asigurarea condiţiilor optime de muncă a salariaţilor din subordine, a materialelor de curăţenie necesare şi de protecţie a muncii;
      d) Se asigură că la fiecare loc de muncă, nu există condiţii vătămătoare sau periculoase, care să aducă atingere sănătăţii subordonaţilor;
      e) Este preocupat permanent de folosirea judicioasă şi economică a materialelor de întreţinere şi curăţenie, a energiei electrice şi termice, aspecte ce se vor regăsi în planul de activităţi anuale;
      f) Pregăteşte cu personalul din subordine, localul şcolii pentru începerea anului şcolar în cele mai bune condiţii, se asigură că există curăţenie atât în spaţiile interioare, cât şi în grădina şi curtea şcolii;
      g) În cazul condiţiilor meteo deosebite, are obligaţia de a degaja căile de acces în unitate şi în incinta acesteia;
      h) Răspunde de prezenţa personalului la timp în şcoală şi solicită conducerii şcolii învoiri pentru subordonaţi sau propune graficul cu planificare în CO în funcţie de nevoile şcolii.
           2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
      a) Administrează judicios şi responsabil patrimoniul şcolii, se preocupă permanent de revizii tehnice şi reparaţii la instalaţiile sanitare, mobilier;
      b) În limita dotărilor şi pregătirii profesionale a personalului, se va preocupa de repararea mobilierului, a uşilor şi dotărilor sălilor de clasă;
      c) Propune conducerii şcolii efectuarea periodică a lucrărilor de reparaţii, igienizare şi modernizare;
      d) Membru al Comisiei de recepţie a valorilor de orice fel achiziţionate de şcoală.
           2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico – materiale a unităţii de învăţământ.
      a) În calitate de membru al comisiei de analiza ofertelor şi licitaţiilor, va promova calitatea, exigenţa şi respectarea cantităţilor de lucrări ce se vor contracta. Reprezintă conducerea şcolii la aceste activităţi şi se asigură că firmele contractante îşi respectă prevederile calitative în execuţia lucrărilor.
      b) Este membru în Comisia de licitaţie/ ofertare.
           2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al structurii în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.
      a) Răspunde de inventarul structurii;
      b) La sosirea în unitate a bunurilor, are obligaţia de a le înregistra în ordine cronologică, funcţie de documentele de primire;
      c) Întocmeşte Nota de Intrare şi Recepţie pe care o predă serviciului Contabilitate;
      d) Eliberează bunurile primite pe baza Bonului de consum compartimentelor şi persoanelor desemnate de director;
      e) Înregistrează în Registrul numerelor de inventar mijloacele fixe şi inscripţionează numărul de inventar, pe acestea;
      f) Separat, ţine evidenţa obiectelor de inventar în folosinţă ;
      g) La sfârşitul fiecărui an calendaristic (şi ori de câte ori intervine o schimbare) efectuează inventarierea faptică a patrimoniului împreună cu Comisia constituită la nivelul unităţii prin decizie internă şi centralizează propunerile de scoatere din uz a obiectelor cu termen de păstrare expirat;
      h) Este membru al comisiei de casare şi declasare a bunurilor.
           2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin structurii
      a) Are obligaţia de a întocmi, în termen de 24 ore, procese verbale de custodie pentru bunurile care sunt solicitate în afara structurii, având evidenţa la zi a acestor bunuri;
      b) În momentul în care intervine o schimbare în inventar are obligaţia de a întocmi noul inventar care va purta data la care s-a produs schimbarea.
           2.6. Recuperarea / remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.
      a) Este responsabil cu securitatea clădirii şi a patrimoniului;
      b) Controlează permanent sursele generatoare de incendii şi asigură dotările necesare pentru a preîntâmpina asemenea evenimente;
          3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
       3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al structurii.
       3.2. Promovarea unui compartiment asertiv în relaţiile cu personalul structurii.
       3.3. Asigurarea comunicării cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi sociali.
          4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
       4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
       4.2. Participă la stagii de formare / cursuri de perfecţionare, etc.
       4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite prin formare continuă / perfecţionare.
          5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
        5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.
        5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
        5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.
        5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
        5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii.
            Răspunderea disciplinară:
            Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.
       Director,
(nume, semnătură, stampilă)

       Semnătura titularului de luare la cunoştinţă
…………………………………………………
        Data: …………………
        DEPUNEREA DOSARELOR SE FACE ÎN PERIOADA 12.07.2017 – ora 9,00 – 25.07.2017 – ora 14,00
La secretariatul unității – str. Progresului, nr. 108
Telefon contact 0233/211582

ACTE NECESARE DOSAR DE CONCURS
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

 

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU
1 normă – VACANT pe perioadă nedeterminată

Nr. crt. Perioada Activități
1 07.07.2017 Publicarea anunțului
2 12.07.2017 – ora 9,00 –
25.07.2017 – ora 14,00 Depunerea dosarelor de concurs
3 26.07.2017 – ora 10,00 Selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatului selecției dosarelor
4 27.07.2017 – ora 10,00 Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor
5 27.07.2017 Soluționarea contestațiilor
6 28.07.2017 Afișarea rezultatelor la contestații selecție dosare
7 03.08.2017- ora 9,00 Susținerea probei scrise
8 03.08.2017 – ora 12,00 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
9 03.08.2017 – ora 12,00 Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul probei scrise
10 03.08.2017 – ora 13,00 Susținerea probei practice – utilizarea PC-ului
11 03.08.2017 – ora 16,00 Afișarea rezultatelor la proba practică
12 04.08.2017 – ora 9,00 Susținerea probei de interviu, conform planificării
13 04.08.2017 – ora 16,00 Afișarea rezultatelor finale

BIBLIOGRAFIE:
1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare; ;
2. O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare;
3. H.G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
4. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
5. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
6. O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
7. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
8. ORDIN nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
9. O.U.G nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;
10. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
11. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si
completările ulterioare ;
12. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI ;
Director,
Prof. Iordache Ioana Roxana