Inscriere clasa pregatitoare 2021-2022

Pregătirea procesului de înscriere începe în data de 17 martie 2021, dată în care fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel:

 • 10 – 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
 • 11 – 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
 • 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (21 mai – 10 septembrie):

 • 21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
 • 24 mai – 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
 • 4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Linkuri utile:
 Înscriere învățământ primar site ISJ Neamț
Site ISJ
Metodologie înscriere

Calendar

 Circumscripția școlară:

     Străzi arondate: Aleea Paltinilor (A, B1(4), C1, C2, C3, C4), Biruinței (C16), Brândușelor (D27, M1, M3), Dimitrie Leonida (D1(9), D2, D3, D7, D8, D9, D10, 101, 102 nefamiliști), Lămâiței (C8(15), C9(17), D1(8), D2, D26), Mărăței (E0, E1, E2, E3, E4, A1(2), A2(1), B2(3), 114, 116, 118), Progresului (D30(71), D31, D33, D32, B5, 121(48), D21, D22, D24, D23, M3, D5, D6, D7, 118, G7, G8, 120, 114, 108, G4 nefamiliști, 110, 130, 132, 128, 126, 124, 122), Narciselor, Buzești, Anton Naum, Nalbei

     Pentru anul școlar 2021-2022, conform Proiectului Planului de Școlarizare, la Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț s-au propus două clase pregătitoare cu 50 de elevi.
     Clasele vor funcționa la etajul al II-lea, dimineața (8:00-12:00), cu posibilitatea organizării Programului „Școală după școală” (la solicitarea părinților). Programul “Şcoala după şcoală” este un program complementar programului şcolar obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare formală şi nonformală pentru consolidarea competenţelor, învăţare prin activităţi educative, recreative, dar și un sprijin acordat părinților care lucrează și nu au cu cine lăsa copiii după terminarea orelor. Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului „Şcoala după şcoală”  de la Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț, vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale, nonverbale, dar şi nivelul creativităţii.
     Elevii vor beneficia de activități în Laboratorul de Informatică, în Cabinetul Fonic, în  Biblioteca școlii, dar și Sala de Festivități.
 
     Perioada de înscriere este între 29 martie – 28 aprilie 2021, în intervalul orar 8:00-16:00 (luni-vineri).

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 • Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 29 martie);
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
Pentru copiii care au frecventat grădinița
● Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de
învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea
recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
● Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea
de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de
înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după
caz;

     CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

 • Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.
 1. Prima etapă: 29 martie – 28 aprilie 2021

– de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00
– părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

 • 20 mai: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă.
 1. A doua etapă: 24 mai – 31 mai 2021
 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
 • 4 iunie: afişarea în unităţile de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI

     I. Criterii generale:
     a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
     b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
     c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
     d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
    
    

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.