Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție, vacant, de îngrijitor

ANUNŢ

 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție, vacant, de îngrijitor
Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț,  cu sediul în Piatra Neamț, str. Progresului nr. 108, Jud. Neamț, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție,  vacant, de îngrijitor.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în Români
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
– studii: minim generale
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț;
 2. copia actului de identitate, a certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (fila din Revisal care să ateste vechimea după ianuarie 2011);
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele de concurs se vor depune la Secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț, în perioada 27.01.2020 – 07.02.2020, între orele 8,30 – 15,30.
Concursul va consta în următoarele etape:  – selecţia dosarelor
                                                                             – proba scrisă  – 100 puncte
                                                                             – proba practică  – 100 puncte
                                                                             – interviu – 100 puncte
Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț din strada Progresului nr. 108, persoana de contact – Beșu Monica – tel. 0233211582.
 
Calendarul concursului de ocupare a postului de îngrijitor:

Nr. crt. Etapa de concurs Data desfăşurării
1 Selecţia dosarelor de înscriere 10.02.2020, afişare până la ora 16,00
Contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 11.02.2020, până la ora 16,00
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 12.02.2020, până la ora 16,00
2 Proba scrisă 18.02.2020, ora 10,00
Afişarea rezultatelor probei scrise 18.02.2020, până la ora 16,00
Contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 19.02.2020, până la ora 12,00
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 19.02.2020, până la ora 16,00
3 Proba practică 20.02.2020, ora 12,30
Afişarea rezultatelor probei practice 20.02.2020, până la ora 16,00
4 Interviu 21.02.2020, ora 11,00
Afişarea rezultatelor interviului 21.02.2020,  ora 16,00
Contestaţii cu privire la rezultatul interviului 24.02.2020, orele 13,00-16,00
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 24.02.2020, până la ora 12,00
5 Afişarea rezultatelor finale 25.02.2020, ora 12,00

Notă:
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Proba practică este eliminatorie, punctajul minim obţinut fiind 50 puncte.
   Bibliografie pentru examenul ocupare a postului de îngrijitor

 1. Ordin nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7;
 3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.247-252, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica pentru examenul ocupare a postului de îngrijitor

 1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ.
 2. Noţiuni fundamentale de igienă.
 3. Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.

DIRECTOR,

Prof. Iordache Ioana Roxana

REINSCRIERI / INSCRIERI GRADINITA 2019-2020

ANUNȚ REÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ

Vă anunțăm că etapa de reînscrieri a copiilor aflați deja în grupele de grădiniță se va desfășura în perioada 06.05 – 17.05.2019, ora 12:00

ANUNȚ ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ

 Prin prezenta vă informăm că la Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamț  înscrierea copiilor în grădinițe va avea loc în perioada

 • 20.05.2019 – 06.06.2019, în intervalul orar 08:00 – 16:00
 • 07.06.2019, în intervalul orar 08:00 – 12:00

Documente necesare înscriere

 • Copie certificat naștere copil;
 • Copie carte identitate părinți;
 • Adeverință de salariat părinte (cel puțin unul dintre părinți) pentru program prelungit;
 • Aviz epidemiologic (vaccinări) de la medicul de familie;
 • Dosar plastic.

 

Inscriere gradinita 2018

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ COPII NOU VENIȚI

 1. GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ( program 8,00 – 16,00)

 • CERERE DE ÎNSCRIERE ( eliberată de unitatea de învățământ la momentul înscrierii )
 • CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL – copie xerox
 • C.I. PĂRINȚI – copie xerox
 • ADEVERINȚĂ DE SALARIAT PENTRU CEL PUȚIN UN PĂRINTE ( dacă nu există adeverință de salariat se va depune o declarație din care să reiasă că părintele realizează venituri necesare pentru achitarea contravalorii mesei zilnice )
 • AVIZ EPIDEMIOLOGIC ( eliberat de medicul de familie)
 • DOSAR PLASTICAT

 2. GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ( program 8,00 – 12,00)

 CERERE DE ÎNSCRIERE ( eliberată de unitatea de învățământ la momentul înscrierii )

 • CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL – copie xerox
 • I. PĂRINȚI – copie xerox
 • AVIZ EPIDEMIOLOGIC ( eliberat de medicul de familie)
 • DOSAR PLASTICAT

REAMINTIM CĂ ÎNSCRIERILE LA G.P.P – G.P.N. ,,DANIELA CUCIUC,, ȘI G.P.P. ,,FLOARE DE COLȚ,, SE VOR DERULA ÎN PERIOADA 21.05 – 08.06.2018 LA SEDIUL ȘCOLII GIMNAZIALE ,,DANIELA CUCIUC,,  DIN STR. PROGRESULUI NR. 108.

 Director,

Prof. Iordache Ioana Roxana

Ciclul Gimnazial – Coșul cu fructe … coșul cu sănătate – la Școala Daniela Cuciuc!

Elevii ciclului gimnazial din cadrul Școlii noastre au fost premiați azi, 31.05.2017, la Concursul Județean ,,Coșul cu fructe – coșul cu sănătate”, organizat de Consiliul Județean Neamț și ISJ Neamț.
Adresăm felicitări tuturor celor implicați în conceperea de eseuri și prezentări power point despre consumul de legume și fructe, dar și coordonatorului – prof. Bălan Ion !

Director – prof. Ioana-Roxana IORDACHE

Director adjunct – prof. Elena Daniela CHIOACĂ

Coșul cu fructe…Coșul cu sanatate

Acțiunea este organizata de Consiliul Judetean Neamt in asociere cu ISJ Neamt si isi propune educarea copiilor, precum si sensibilizarea parintilor si a cadrelor didactice pentru a sustine si promova consumul de fructe si legume, in spiritul unui stil de viata sanatos.

Elevii Scolii Gimnaziale Daniela Cuciuc au desfasurat activitati grafice de colorat fructe si legume din cartile primite pentru preșcolari, desene avand ca tema beneficiile consumului de fructe si legume pentru ciclul primar, intocmirea de eseuri/ppt-uri vizand aceasi tema pentru ciclul gimnazial.

Concurs Regional de Dansuri si Cantece Populare Nae Rotariu

Concurs Regional de Dansuri si Cantece Populare Nae Rotariu

Maestrul Nae Rotaru, pe numele adevărat Gheorghe Rotariu, s-a născut la 8 iunie 1945, în localitatea Gârcina, judeţul Neamţ. Dansul popular l-a început în satul natal cu aşa-zisa “Familia Rotăreştilor” din care făceau parte tatăl, Costache (Constantin Rotariu), un bun cunoscător al dansului popular și tradițiilor populare, fraţii şi alte rude.

A continuat ca dansator, lucrând la U.F.S. Săvineşti, la Ansamblu Folcloric “Firicelul”. Datorită aptitudinilor înnăscute, în ceea ce privesc tradiţiile şi dansul popular, în anul 1974 a fost numit instructor al ansamblului.

La sugestia Maestrului Nae, în anul 1980, ansamblul s-a numit “Doina Bistriţei”. Acestui ansamblu de cântece și dansuri populare, mari maeștri coregrafi i-au dat denumirea “Mașina de dans a lui Nae”, atât pentru faptul că acesta a știut să insufle dragostea și dăruirea pentru folclor, cât și prin exigența execuției dansului, ritmului alert și coregrafiei. Având  o neobosită dăruire, Maestrul Nae a contribuit la confecționarea de costume populare din mai toate zonele, cultivând și dansurile specifice zonelor folclorice aferente.

În perioada 1974-2004 a urmat o serie de cursuri ale Academiei de dansuri folclorice, obținând o multitudine de titluri, printre care: Maestru Coregraf, Maestru de Dans. Din 1990 până în 1998, Maestrul Nae a coordonat Ansamblul Folcloric “Floricică de la Munte” al Centrului Creaţiei Populare, Piatra Neamţ. În anul 1998 s-a pensionat.

Din 1998 a fost numit director al Căminului Cultural din satul natal Gârcina, a înființat și coordonat Ansamblu Folcloric “Ciobănaşul” din localitate, a iniţiat şi coordonat festivalul de folclor “Toamna Gârcineană”.

În perioada aprilie 2009 – martie 2011 a fost coregraful Ansamblului “Codrii Neamţului” din Piatra-Neamţ. În decembrie 2009 şi martie 2010 a conceput şi realizat ultimele spectacole de folclor.

A conceput și scris “Folclor Coregrafic din Județul Neamț”, editia I și a II-a.

În toată activitatea, fiind cunoscut și recunoscut în toată țara, a creat coregrafii pentru ansambluri renumite și a ținut cursuri de dans pentru grupuri de dans din străinătate, având prieteni, coregrafi și dansatori, pretutindeni.

La data de 19 Aprilie 2011 a trecut la cele veșnice, lăsând urmașilor deosebite creații în Zestrea Dansului Popular.

Reinscriere/inscriere gradinita pentru anul scolar 2017-2018

ANUNȚ
REÎNSCRIERI / ÎNSCRIERI GRĂDINIȚE

     Reînscrierile au loc în perioada 8 – 19 mai 2017 la grupele de grădiniță.
     În perioada 22 mai – 09 iunie 2017 au loc înscrierile copiilor care își fac debutul în grădinițe, în anul școlar 2017-2018.
     Programul de înscrieri este de luni până vineri, în intervalul orar 8:00 – 16:00.
     Documente necesare pentru înscriere:
• Cerere tip din aplicația informatică (se completează la sediul unității);
• Copie certificat de naștere copil;
• Copie CI părinți;
• Avizul epidemiologic (de la medic de familie, cu vaccinările pe verso);
• Adeverințe de salariat (pentru program prelungit);
• Dosar de plastic.
     Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv:
• Grupa mare – respectiv, vârsta de 5 ani;
• Grupa mijlocie – respectiv, vârsta de 4 ani;
• Grupa mică – respectiv, vârsta de 3 ani.
     În situația în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale și specifice.

Director,
Prof. Iordache Ioana Roxana