Anunț concurs pentru post informatician

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

A.) Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc,,, cu sediul în Piatra – Neamț, strada Progresului nr. 108, județul Neamț, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: informatician, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Gradul profesional: IA

4. Scopul principal al postului: gestionarea și administrarea sistemului informatic

5. Numărul de posturi: 1

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc,, Municipiul Piatra – Neamț, compartimentul secretariat, tel. 0233211582, persoana de contact Beșu Monica, email: scoaladanielacuciuc@gmail.com  

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 19.07.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: absolvirea cu diplomă a unei instituții de învățământ superior

2. Perfecționări (specializări): nu se solicită.

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): mediu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: limba engleză – A2

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea de rezolvare a problemelor, cunoașterea limbajelor de programare, gândire critică și abilitatea de a lucra în echipă.

6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu se solicită

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): –

8. Vechime: nu se solicită

D.) Bibliografie şi tematică:

Bibliografie:

1. LEGEA nr. 1/2011 a Educației Naționale;

2. Regulamentul de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin ORDINUL nr. 5079/2016;

3. BURAGA Sabin – 2005 Proiectarea siturilor Web – design şi funcţionalitate, Iaşi, Polirom ;

4. CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea rețelei Internet;

5. Luke Welling, Laura Thomson – Dezvoltarea aplicatiilor WEB cu PHP și MySQL, Ed. Teora

6. Dima Gabriel – Visual FoxPro 7.0, Ed. TEORA

7. Steve Bain – Corel Draw 12. Ghidul oficial, Ed. ALL

8. Utilizarea computerului – Windows 7, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti

9. Utilizarea computerului – Windows 8, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti

10. Editare de text – Microsoft Word 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti

11. Calcul tabelar – Microsoft Excel 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti

12. Utilizare SIIIR – http://siiir.edu.ro/manuale-si-gh

Tematica:

 1. Rețele de comunicare LAN, WAN, Internet, Intranet, protocoale, arhitecturi.
 2. Echipamente de rețea și comunicație.
 3. Instalări și configurări de echipamente în rețelele locale structurate
 4. Administrarea rețelelor de calculatoare
 5. Securitate și mentenanță, programe antivirus.
 6. Cloud computing, partajarea fișierelor, stocare, lucru în cloud, backup și restaurare.
 7. Instalare software (stații de lucru, imprimante). Licențe.
 8. Instalare și configurare Windows 10, Microsoft Office.
 9. Arhitectura calculatoarelor personale, hardware, diagnosticare defecte, depanare
 10. Sisteme de operare Windows, Linux
 11. Suita Microsoft Office 365( Word, Excel.Access, Power Point, Publisher, Teams, Onedrive) și Google Suite (cu accent pe Classroom, Google Forms, Calendar, Drive)
 12. Internet, servicii Internet
 13. Creare si actualizare siteuri. Limbajul HTML.
 14. Platforme educationale, administrare si configurare GSuite si ADMA.
 15. Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

    – termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 19.07.2023, ora 16,00, la sediul instituţiei;

    – selecţia dosarelor: : 21.07.2023, ora 10,00, la sediul instituţiei;

 • proba scrisă în data de 27.07.2023, ora 10.00, la sediul instituției;      
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 27.07.2023, până la ora 16,00  
 • proba practică în data de 01.08.2023, ora 11.00, la sediul instituției;
 •  afişarea rezultatelor de la proba practică: 01.08.2023, până la ora 16,00
 • proba interviu în data de 07.08.2023 , ora 11.00, la sediul instituției. 
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 07.08.2023, până la ora 16,00
 • afişarea rezultatelor finale: 10.08.2023, ora 12,00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

 • se pot depune contestaţii la rezultatul probei scrise până în data de:  28.07.2023, ora 12,00, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 31.07.2023, până la ora 16,00, la sediul instituţiei.
 • se pot depune contestaţii la rezultatul probei practice până în data de:  02.08.2023, ora 12,00, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la proba practică: 03.08.2023, până la ora 16,00, la sediul instituţiei.
 • se pot depune contestaţii la rezultatul probei de interviu până în data de:  08.08.2023, ora 12,00, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu: 09.08.2023, până la ora 16,00, la sediul instituţiei.

Director,

Prof. Soloan Mihai

REINSCRIEREA / INSCRIEREA LA GRADINITA

ANUNȚ ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ

AN ȘCOLAR 2023-2024

Înscrierile au loc la secretariatul Școlii Gimnaziale „Daniela Cuciuc”, după următorul program:

 • 15 iunie – 8:00-18:00
 • 16 iunie – 8:00-17:00
 • 19 iunie – 8:00-18:00

Documente necesare la înscriere:

 • Copie certificat naștere copil;
 • Copie acte identitate părinți;
 • Adeverință de angajat;
 • Copie certificat căsătorie părinți / hotărâre de divorț;
 • Aviz epidemiologic cu vaccinările.

Locuri disponibile pentru etapa de înscriere:

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”

 • Grupa mică – 60 de locuri
 • Grupa mijlocie – 2 locuri

Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc”

 • Grupa mică Program Prelungit – 20 de locuri
 • Grupa mică Program Normal – 20 de locuri
 • Grupa mare Program Normal – 3 locuri

METODOLOGIA ȘI CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ CU GRUPE DE NIVEL PREȘCOLAR ȘI/SAU ANTEPREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

ORDIN-nr.-4319-Metodologiei-cadru-de-inscriere-a-copiilor-in-unitati-de-invatamant-preuniversitar-cu-personalitate-juridica-cu-grupe-de-nivel-prescolar

Anexa-nr.-2-Ordin-4319-Calendarului-inscrierii-copiilor-anteprescolari-si-prescolari-in-anul-scolar-2023-2024-1

Procedură operațională privind desfășurarea reînscrierii/înscrierii în învățământul antepreșcolar și preșcolar

Plan de măsuri pentru pregătirea și organizarea înscrierii copiilor în învățământul antepreșcolar/preșcolar

Documente și precizări necesare înscrierii copiilor în unitățile de învățământ cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

Criterii_de_departajare_generale_specifice_Redacted

Documente_precizari_necesare_inscrierii_Redacted

Modalitate_stabilire_locuri_libere_Redacted

Precizari_inscriere_mai_multe_unitati_Redacted

TELVERDE_Redacted

Declaratie_pe_propria_raspundere_anexa_la_metodologia_cadru