Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție, vacant, de îngrijitor

ANUNŢ

 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție, vacant, de îngrijitor
Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț,  cu sediul în Piatra Neamț, str. Progresului nr. 108, Jud. Neamț, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție,  vacant, de îngrijitor.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în Români
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
– studii: minim generale
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț;
 2. copia actului de identitate, a certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (fila din Revisal care să ateste vechimea după ianuarie 2011);
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele de concurs se vor depune la Secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț, în perioada 27.01.2020 – 07.02.2020, între orele 8,30 – 15,30.
Concursul va consta în următoarele etape:  – selecţia dosarelor
                                                                             – proba scrisă  – 100 puncte
                                                                             – proba practică  – 100 puncte
                                                                             – interviu – 100 puncte
Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț din strada Progresului nr. 108, persoana de contact – Beșu Monica – tel. 0233211582.
 
Calendarul concursului de ocupare a postului de îngrijitor:

Nr. crt. Etapa de concurs Data desfăşurării
1 Selecţia dosarelor de înscriere 10.02.2020, afişare până la ora 16,00
Contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 11.02.2020, până la ora 16,00
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 12.02.2020, până la ora 16,00
2 Proba scrisă 18.02.2020, ora 10,00
Afişarea rezultatelor probei scrise 18.02.2020, până la ora 16,00
Contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 19.02.2020, până la ora 12,00
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 19.02.2020, până la ora 16,00
3 Proba practică 20.02.2020, ora 12,30
Afişarea rezultatelor probei practice 20.02.2020, până la ora 16,00
4 Interviu 21.02.2020, ora 11,00
Afişarea rezultatelor interviului 21.02.2020,  ora 16,00
Contestaţii cu privire la rezultatul interviului 24.02.2020, orele 13,00-16,00
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 24.02.2020, până la ora 12,00
5 Afişarea rezultatelor finale 25.02.2020, ora 12,00

Notă:
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Proba practică este eliminatorie, punctajul minim obţinut fiind 50 puncte.
   Bibliografie pentru examenul ocupare a postului de îngrijitor

 1. Ordin nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7;
 3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.247-252, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica pentru examenul ocupare a postului de îngrijitor

 1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ.
 2. Noţiuni fundamentale de igienă.
 3. Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.

DIRECTOR,

Prof. Iordache Ioana Roxana