Concurs bucatar

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,Daniela Cuciuc”, MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ

În baza HG nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

SCOATE LA CONCURS:

1 post vacant muncitor-bucătar

 Cerințe generale privind ocuparea postului:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 1. Cerințe specifice privind ocuparea postului de muncitor-bucătar:
 • studii medii de specialitate/profesionale/calificare,în domeniu;
 • abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
 • abilităţi pentru munca în echipă;
 • răspunde de inventarul încredinţat;
 • disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end;
 • efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere;
 • cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 • cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI;
 • domiciliul în Piatra-Neamţ.
 1. Tematică:
 • modul de preparare al supelor, ciorbelor şi borşurilor (pag.119-137 inclusiv,pag.145-172 inclusiv) Reţetar

      – Tip pentru preparate culinare;

 • modul de preparare al mâncărurilor din legume cu carne de pasăre, porc şi vită (pag.286-423 inclusiv)

      Reţetar – Tip pentru preparate culinare;

 • noțiuni fundamentale de igienă;
 • securitate şi sănătate în muncă și PSI
 1. Bibliografie:
 2. O.M.S. 1955/1995 – Norme generale de igienă.
 3. O.M.S. 976/1998 pentru aprobarea normelor de igienă privind protecţia, prelucrarea, depozitarea,

            păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor

 1. Reţetar –Tip pentru preparate culinare (se găseşte la adresa https://www.scrib.com/  

            doc/147366154/Retetar-tip-pt-preparate-culinare-1982)

 1. Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Şcolii Gimnaziale Daniela Cuciuc, Municipiul Piatra-Neamţ, în perioada 10 – 23 octombrie 2017 (inclusiv), între orele 10.00-14.00 și va cuprinde obligatoriu următoarele documente:  
 2. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4.  Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. Copia carnetului de muncă/ adeverinţă REVISAL sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în original;
 6. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 8. Curriculum vitae (Europass);

         Dosar cu şină.

      Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului, în copie.

 1. Date concurs:
 • Depunerea dosarelor candidaților – 10 – 23 octombrie 2017 (inclusiv)
 • Selecția şi validarea dosarelor –24 octombrie 2017;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor – 24 octombrie 2017 ora 15,00 la sediul Şcolii Gimnaziale Daniela Cuciuc, municipiul Piatra Neamţ;
 • Proba scrisă – 01 noiembrie 2017, ora 09.00, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Afișarea rezultatelor probei scrise – 01 noiembrie 2017, ora 14,00 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Contestaţii proba scrisă – 01 noiembrie 2017, între orele 14,30-16,00 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor – 02 noiembrie 2017, ora 08,30 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Proba practică – 02 noiembrie 2017, ora 09.00 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Afișarea rezultatelor probei practice – 02 noiembrie 2017, ora 12,00 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Contestaţii proba practică – 02 noiembrie 2017 între orele 12,30-13,30 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor – 02 noiembrie 2017 ora 14,00 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Interviu – 02 noiembrie 2017, ora 14.00, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Afișarea rezultatelor – 02 noiembrie 2017 ora 15,30 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Contestaţii interviu – 02 noiembrie 2017 între orele 15,30-16,30 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor –03 noiembrie 2017 ora 08,30 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Afișarea rezultatelor finale – 03 noiembrie 2017 ora 12,00 la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ, municipiul Piatra Neamţ;
 • Punctajul minim necesar pentru a fi declarat admis la o probă este de 50 puncte.
 1. Date contact

     Alte informații suplimentare se pot obține de la secretariatul Şcolii Gimnaziale Daniela Cuciuc, Municipiul Piatra Neamţ, telefon 0233/211582, secretar şef Beşu Monica, secretarul comisiei de concurs sau de pe site-ul unităţii şcolare.

 DIRECTOR,

Prof. Iordache Ioana Roxana