Anunt post administrator

ANUNȚ

          ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DANIELA CUCIUC,, PIATRA NEAMȚ, ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU 1 NORMĂ CU CONTRACT DE MUNCĂ PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ în data de 03.08.2017 ORA 9,00
LA SEDIUL UNITĂȚII
           Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conf. art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare:
      a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
      b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
      c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
      d) are capacitate deplină de exercițiu;
      e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
      f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
      g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

          Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
      • nivelul studiilor – studii medii (absolvenți cu diplomă de bacalaureat și calificare în domeniul specific postului);
      • cunoştinţe foarte bune de utilizare şi operare PC şi a softurilor specifice;
      • cunoştinţe de accesare platformă SEAP;
           Probele de concurs sunt următoarele:
      • selecția dosarelor de concurs
      • probă scrisă
      • probă practică – utilizarea PC-ului
      • interviu

          Candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor trei probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

FIŞA CADRU
A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU

          În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………, de ………………………., se încheie astăzi, …………., prezenta fişă a postului.
           Numele şi prenumele: ……………………………………….
           Specialitatea: ……………………….
           Denumirea postului: ADMINISTRATOR PATRIMONIU
           Decizia de numire: ……………………………………..
           Încadrarea: ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU STUDII MEDII
           Cerinţe:
     • Studii: MEDII
     • studii specifice postului: DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ȘI CALIFICARE ÎN DOMENIUL SPECIFIC POSTULUI
     • vechime:
           Relaţii profesionale:
      • ierarhice de subordonare: director, director adjunct;
      • de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
      • de reprezentare a unităţii şcolare.
          I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
      1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
      1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.
      1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ.
      1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ.
      1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine.
          2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
      2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.
      a) Întocmeşte planul de activităţi a compartimentului şi îl prezintă spre aprobare conducerii unităţii, în care cuprinde sarcinile fiecărui angajat, programul de lucru şi modul cum evaluează activitatea acestora ( indicatori de performanţă);
      b) Monitorizează permanent îndeplinirea exemplară a sarcinilor personalului din subordine, conform criteriilor de evaluare prevăzute în fişa postului;
      c) Se preocupă pentru asigurarea condiţiilor optime de muncă a salariaţilor din subordine, a materialelor de curăţenie necesare şi de protecţie a muncii;
      d) Se asigură că la fiecare loc de muncă, nu există condiţii vătămătoare sau periculoase, care să aducă atingere sănătăţii subordonaţilor;
      e) Este preocupat permanent de folosirea judicioasă şi economică a materialelor de întreţinere şi curăţenie, a energiei electrice şi termice, aspecte ce se vor regăsi în planul de activităţi anuale;
      f) Pregăteşte cu personalul din subordine, localul şcolii pentru începerea anului şcolar în cele mai bune condiţii, se asigură că există curăţenie atât în spaţiile interioare, cât şi în grădina şi curtea şcolii;
      g) În cazul condiţiilor meteo deosebite, are obligaţia de a degaja căile de acces în unitate şi în incinta acesteia;
      h) Răspunde de prezenţa personalului la timp în şcoală şi solicită conducerii şcolii învoiri pentru subordonaţi sau propune graficul cu planificare în CO în funcţie de nevoile şcolii.
           2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
      a) Administrează judicios şi responsabil patrimoniul şcolii, se preocupă permanent de revizii tehnice şi reparaţii la instalaţiile sanitare, mobilier;
      b) În limita dotărilor şi pregătirii profesionale a personalului, se va preocupa de repararea mobilierului, a uşilor şi dotărilor sălilor de clasă;
      c) Propune conducerii şcolii efectuarea periodică a lucrărilor de reparaţii, igienizare şi modernizare;
      d) Membru al Comisiei de recepţie a valorilor de orice fel achiziţionate de şcoală.
           2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico – materiale a unităţii de învăţământ.
      a) În calitate de membru al comisiei de analiza ofertelor şi licitaţiilor, va promova calitatea, exigenţa şi respectarea cantităţilor de lucrări ce se vor contracta. Reprezintă conducerea şcolii la aceste activităţi şi se asigură că firmele contractante îşi respectă prevederile calitative în execuţia lucrărilor.
      b) Este membru în Comisia de licitaţie/ ofertare.
           2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al structurii în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.
      a) Răspunde de inventarul structurii;
      b) La sosirea în unitate a bunurilor, are obligaţia de a le înregistra în ordine cronologică, funcţie de documentele de primire;
      c) Întocmeşte Nota de Intrare şi Recepţie pe care o predă serviciului Contabilitate;
      d) Eliberează bunurile primite pe baza Bonului de consum compartimentelor şi persoanelor desemnate de director;
      e) Înregistrează în Registrul numerelor de inventar mijloacele fixe şi inscripţionează numărul de inventar, pe acestea;
      f) Separat, ţine evidenţa obiectelor de inventar în folosinţă ;
      g) La sfârşitul fiecărui an calendaristic (şi ori de câte ori intervine o schimbare) efectuează inventarierea faptică a patrimoniului împreună cu Comisia constituită la nivelul unităţii prin decizie internă şi centralizează propunerile de scoatere din uz a obiectelor cu termen de păstrare expirat;
      h) Este membru al comisiei de casare şi declasare a bunurilor.
           2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin structurii
      a) Are obligaţia de a întocmi, în termen de 24 ore, procese verbale de custodie pentru bunurile care sunt solicitate în afara structurii, având evidenţa la zi a acestor bunuri;
      b) În momentul în care intervine o schimbare în inventar are obligaţia de a întocmi noul inventar care va purta data la care s-a produs schimbarea.
           2.6. Recuperarea / remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.
      a) Este responsabil cu securitatea clădirii şi a patrimoniului;
      b) Controlează permanent sursele generatoare de incendii şi asigură dotările necesare pentru a preîntâmpina asemenea evenimente;
          3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
       3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al structurii.
       3.2. Promovarea unui compartiment asertiv în relaţiile cu personalul structurii.
       3.3. Asigurarea comunicării cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi sociali.
          4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
       4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
       4.2. Participă la stagii de formare / cursuri de perfecţionare, etc.
       4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite prin formare continuă / perfecţionare.
          5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
        5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.
        5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
        5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.
        5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
        5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii.
            Răspunderea disciplinară:
            Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.
       Director,
(nume, semnătură, stampilă)

       Semnătura titularului de luare la cunoştinţă
…………………………………………………
        Data: …………………
        DEPUNEREA DOSARELOR SE FACE ÎN PERIOADA 12.07.2017 – ora 9,00 – 25.07.2017 – ora 14,00
La secretariatul unității – str. Progresului, nr. 108
Telefon contact 0233/211582

ACTE NECESARE DOSAR DE CONCURS
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

 

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU
1 normă – VACANT pe perioadă nedeterminată

Nr. crt. Perioada Activități
1 07.07.2017 Publicarea anunțului
2 12.07.2017 – ora 9,00 –
25.07.2017 – ora 14,00 Depunerea dosarelor de concurs
3 26.07.2017 – ora 10,00 Selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatului selecției dosarelor
4 27.07.2017 – ora 10,00 Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor
5 27.07.2017 Soluționarea contestațiilor
6 28.07.2017 Afișarea rezultatelor la contestații selecție dosare
7 03.08.2017- ora 9,00 Susținerea probei scrise
8 03.08.2017 – ora 12,00 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
9 03.08.2017 – ora 12,00 Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul probei scrise
10 03.08.2017 – ora 13,00 Susținerea probei practice – utilizarea PC-ului
11 03.08.2017 – ora 16,00 Afișarea rezultatelor la proba practică
12 04.08.2017 – ora 9,00 Susținerea probei de interviu, conform planificării
13 04.08.2017 – ora 16,00 Afișarea rezultatelor finale

BIBLIOGRAFIE:
1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare; ;
2. O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare;
3. H.G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
4. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
5. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
6. O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
7. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
8. ORDIN nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
9. O.U.G nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;
10. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
11. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si
completările ulterioare ;
12. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI ;
Director,
Prof. Iordache Ioana Roxana