Anunt concurs muncitor intretinere

ANUNȚ

Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț organizează în data de 29 decembrie 2017, ora 900, la sediul din Piatra Neamț, str. Progresului nr. 108, județul Neamț, conform HG 286/2011, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant temporar perioadă determinată de:
1. MUNCITOR CALIFICAT ÎNTREȚINERE – o normă de 8 ore/zi
• Perioadă determinată de 6 luni( sau până la revenirea titularului),
• Studii:
o școală profesională (sau liceu) care să ateste calificarea;
o școală generală și absolvirea unui curs de calificare.

Perioada depunerii dosarelor: de la data afișării anunțului până la data de 19 decembrie 2017, ora 15.00, la secretariatul unității;
Selecția dosarelor va avea loc în data de 21.12.2017;
Probe de concurs:
• proba scrisă – 29 decembrie 2017, ora 9,00 la sediul unității
• proba practică – 29 decembrie 2017, ora 11,30 la sediul unității
• Interviu – 29 decembrie 2017, ora 15,00 la sediul unității.

Condițiile de participare, bibliografia și actele necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul instituției .
Relații suplimentare se pot obține la secretariat, telefon 0233/211582, persoană de contact – secretar șef, Monica Beșu.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT:

• Să fie cetăţean român, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România, cu vârsta de cel puţin 18 ani;
• Să cunoască limba română scris şi vorbit;
• Are capacitate deplină de exercițiu;
• Are o stare de sănătate corespunzătoare postului de muncitor calificat, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• Îndeplinește condițiile de studii și de vechime potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face candidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT

• Experiență în muncă, în domeniul postului pentru care candidează, de minim un an.
• Abilităţi de lucru în echipă;
Pentru participarea la concurs, candidații vor depune la secretariatul unităţii un DOSAR DE ÎNSCRIERE, care va conține următoarele documente:
• Cerere înscriere la concurs – tipizată;
• Act de identitate (original și copie), sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
• Copie după certificatul de căsătorie;
• Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (original);
• Copie după carnetul de muncă, conformă cu originalul, și/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
• Cazier judiciar (original) sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
• Curriculum vitae;

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. HG 1425 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 pentru aprobare Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă 319/2006;
 3. Legea nr. 307 din 2006, actualizată, privind apărarea împotriva incendiilor;
 1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual ;
 1. Fișa postului
 • Relații suplimentare: tel: 0233211582 ; persoană de contact: secretar-șef, Monica Beșu.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

 • Proba scrisă – 100 puncte
  • Data și ora desfășurării: 29 decembrie 2017, ora 9,00;
  • Durata probei: 50 minute;
  • Punctaj minim admis: 50 puncte
  • Constă în rezolvarea unui test grilă, pentru verificarea cunoștințelor de specialitate, a normelor de protecția muncii și paza și stingerea incendiilor, specifice domeniului;
 • Proba practică100 puncte
  • data şi ora desfăşurării – 29 decembrie 2017, ora 11,30;
  • durata probei: 30 minute
  • Punctaj minim admis: 50 puncte
 • Interviu – 100 puncte
  • data şi ora desfăşurării – 29 decembrie 2017, ora 15,00;
  • Durata probei: 10 minute pentru fiecare candidat

 

DIRECTOR,

Prof. Iordache Ioana Roxana