Month: October 2015

ANUNȚ CONCURS POST DIDACTIC EDUCATOARE

ANUNȚ

CONCURS POST DIDACTIC EDUCATOARE

            Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de educatoare pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016.
Concursul va respecta întocmai prevederile O.MEN nr. 4959/02.09.2015 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
            Cererile de înscriere la concurs, însoțite de copii ale documentelor solicitate conform Anexei 1 la  O.MEN nr. 4959/02.09.2015 se depun la sediul unității Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț, str. Progresului nr. 108, în perioada 26.10.2015- 06.11.2015, zilnic între orele 8,30 -15,30.
            Concursul va avea loc la data de 16.11.2015, la Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc,, după următorul program:

 • Inspecție la clasă între orele 9:00 – 10:00
 • Proba scrisă între orele 10:00 – 13:00
 • Interviu între orele 14:00 – 15:00

         Informații se pot obține la secretariatul școlii (tel. 0233211582).

 Director,

Prof. Ciobanu Daniela Gabriela

ANUNŢ CONCURS POST VACANT PERSONAL NEDIDACTIC

ANUNŢ CONCURS POST VACANT

PERSONAL NEDIDACTIC

Având în vedere prevederile Hotararii nr.286/23.mart.2011 privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DANIELA CUCIUC,, PIATRA NEAMȚ, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ÎNGRIJITOR la  structura GRĂDINIȚA P.P. ,,FLOARE DE COLȚ,, , Str. Progresului nr 36.
CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
·         Studii generale sau studii medii
.        Vechime în învățământ – minim 1 an
.         Experiență într-un post similar
·         Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamant
·         Abilitati de munca in echipa
·         Disponibilitate de program flexibil
·         Disponibilitatea pentru munca in doua schimburi
·         Raspunde de starea de curatenie si igiena in sectorul repartizat
.         Raspunde îngrijirea copiilor și asigurarea securității acestora
·         Raspunde de inventarul incredintat
·         Stie sa foloseasca ustensilele de lucru precum si produsele de curatenie
·         Efectueaza deplasari in interes de serviciu , in limita sarcinilor , atributiilor si
·         responsabilitatilor din fisa postului
·         Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducere in limita capacitatii sale fizice si intelectuale si a programului de lucru
·         Cunostinte de legislatie specifica locului de munca
·         Conostinte in domeniul Sanatatii Securitatii in Munca si PSI
PROBE DE CONCURS
Concursul constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

 1. selectia dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă – la sediul structurii Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț,, , conform calendarului de   desfășurare a concursului;

3. proba practica – la sediul structurii Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț,, , conform calendarului de   desfășurare a concursului ;
4. interviul – la sediul structurii Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț,,, conform calendarului de desfășurare a concursului.
DOSARUL DE CONCURS
Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine
urmatoarele documente:
·         cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului  unității organizatoare;
·         copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupa caz;
·         copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta
efectuarea unor specializari,
.         copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;
·         copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa
ateste vechimea în munca, în meserie;
·         cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; în cazul prezentării declarației aveți obligația de a  completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
·         adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
·         curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent;
·         alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
Actele prevazute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOR
1. Legea nr. 307/2006 referitoare la apararea impotriva imcendiilor
2. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și Normele de aplicare aprobate
prin H.G. nr. 1425/2006
FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
Descrierea postului
1. Compartimentul administrativ-deservire
2. Denumirea postului: ingrijitor
3. Norma de activitate: 40 ore/săptămână (Gradinita P.P. ,,Floare de Colț,,)
Cerinţele postului:
Studii generale sau studii medii
Relaţii cu alte posturi:
1. ierarhice de subordonare: – directorilor şcolii, coordonatorului și administratorului grădiniței
2. de colaborare : cadrele didactice, personalul nedidactic, părinți.
Obiectivele specifice postului:

  • executarea curățeniei și a dezinfecției;
  • îngrijirea copiilor și asigurarea securității acestora;
  • păstrarea și întreținerea curățeniei, a materialelor și a mijloacelor din dotare;
  • respectarea regulamentului de ordine interioară;
  • participarea la instructajul de protecție a muncii și PSI;
  • participarea la instructaje de cunoaștere și aplicare a normelor igienico – sanitare, efectuarea controalelor medicale periodice;
  • manifestă solicitudine față de părinți;
  • răspunde cu promptitudine sarcinilor date de către conducerea unității;
  • posedă abilități de lucru în echipă;
  • manifestă un comportament și o conduită adecvată unei instituții de învățământ, atât față de copii, cât și față de colegi;
  • manifestă respect față de copilul preșcolar.

Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale se va realiza pe baza
următoarelor criterii prevăzute la art. 5 lit. c.) din Legea nr.284/2010:
1. cunoştinţe şi experienţă
2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor
3. contacte şi comunicare
4. condiţii de muncă
5. incompatibilităţi şi regimuri speciale
Pe baza criteriilor de evaluare stabilite în fisa de evaluare în condițiile mai sus menționate, persoana care va realiza procedura de evaluare acordă note de la 1 la 5 care vor conţine maxim 2 zecimale, pentru fiecare criteriu prevăzut în fisa de evaluare a fiecărui angajat.
Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu.
Calificativul final al evaluarii se stabileşte pe baza notei finale, dupa cum urmează :
·         între 1,00-2,00 = nesatisfăcător;
·         între 2,01-3,50 = satisfăcător;
·         între 3,51-4,50 = bine;
·         între 4,51-5,00 = foarte bine.
Dosarele complete se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț din strada Progresului nr. 108, pana la data de 06 noiembrie 2015, orele 16,00.
Concursul se organizează la sediul structurii Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț,,, Str. Progresului nr. 36, în data de  13.11.2015, ora 10,00, proba scrisă, respectiv ora 14,00 proba practică. Data și ora susținerii interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă și proba orală.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită sunt afişate si la sediul instituţiei .
Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul ȘCOLII, sau la tel: 0233211582, secretar Beșu Monica.

                                                                                                     Director,
Prof. Ciobanu Daniela Gabriela

Ziua educatiei nationale

Proiect educational

CALATORIE IN LUMEA EDUCATIEI!

                Proiectul educational  Calatorie in lumea educatiei! este destinat elevilor claselor V-VIII si a fost derulat in data de 5.10.2015 cu ocazia Zilei Internationale a Educatiei, in parteneriat cu Casa Corpului Didactic Neamt, Scoala Gimnaziala ,,Daniela Cuciuc” Piatra-Neamt si Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Buleu” Margineni.

Laboratorul creativ  a vizat celebrarea educatiei si a tuturor educatorilor. Elevii au creionat in creatii literare si plastice, in colaje si postere care sa ilustreze lumea scolii si idea de educatie, pretuirea si admiratia fata de dascalii lor. Imaginatia, creativitatea si originalitatea copiilor a fost ilustrata in creatii literare cu teme specific: Cum va arata scoala mea peste 100 de ani …, Daca m-as intalni cu educatia, i-as spune …, Omagiu dascalilor mei, Profesor pentru o zi. De asemenea, elevii si-au dezvaluit competentele actoricesti, prezentand un joc de rol cu caracter didactic: elevul silitor (educatia) versus elevul nesilitor.

Scopul activităţilor desfăşurate este consolidarea atitudinii de apreciere a

elevilor în ceea ce priveşte educaţia şi conştientizarea importanţei continuării educaţiei pe tot parcursul vieţii.

03

01

04

02